by author1 author1

หนังสือรับรอง MiT

 

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-2

ผลิตโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125550046180

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 มีผลถึง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

(Made in Thailand : MiT) คือ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ประโยชน์ของการรับรอง MiT
1. สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
2. สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
3. สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

แหล่งที่มา https://www.fti.or.th/mit/