by author1 author1

บัญชีนวัตกรรมไทย

         ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทางบริษัทได้รับบัญชีนวัตกรรมไทย เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย โดยที่ผ่านมาสำนักงบประมาณได้ดำเนินการและประกาศบัญชีนวัตกรรมแล้วนั้น สำนักงบประมาณได้แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมของเราได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการตรวจสอบราคาแล้ว ได้ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่

1.เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
*  2 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE – 2  สามารถระเหยน้ำ 2 ลิตร/ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ 350 *C
*  5 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE – 5  สามารถระเหยน้ำ 5 ลิตร/ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 350 *C
*  10 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE – 10 สามารถระเหยน้ำ 10 ลิตร/ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ 350 *C

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กำลังการผลิตสูงสุดในการระเหยน้ำ ที่อุณหภูมิ 350 *C โดยใช้หัวฉีดชนิดลมช่วยเป่า(AIR ATOMIZER)

2. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางเข้าได้ตั้งแต่ 100 – 350 ㆍC

3. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางออกได้ โดยการควบคุมอัตราป้อนวัตถุดิบของเหลวโดยระบบแมนนวล

4. สามารถผลิตผงแห้งได้โดยมีค่าผลผลิต (YIELD)

4.1 ไม่ต่ำกว่า 85% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ㆍC ทดสอบด้วยน้ำ 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน  0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE – 2

4.2 ไม่ต่ำกว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 *C ทดสอบด้วยน้ำ 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน 0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE – 5

4.3 ไม่ต่ำกว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 *C ทดสอบด้วยน้ำ 2 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน0.4 กิโลกรัม ในรุ่น SDE – 10

สิทธิประโยชน์

  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1 –4 จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี* ซึ่งหากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลารวมระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 8 ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ายงานภาครัฐจะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลา 8 ปี
  • ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติแหล่งที่มา สิทธิประโยชน์ – บัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (innovation.go.th)
    thaiInnovation-63-Dec.pdf (buu.ac.th)