by author2 author2

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําโดย ผศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต รองผู้อํานวยการ สถาบันฯ ดร.พิรุฬห์พร ศรีมงคล นักวิจัย พร้อมนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอกและคณาจารย์รวมทั้งสิ้น 15 คนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตที่ดีและมาตรฐานที่ดี วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย