by admin admin

ปทุมธานี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 พร้อมผลักดันนโยบาย ส่งเสริมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ตั้งเป้าเป็นผู้นำการส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน | หนังสือพิมพ์เปิดโลกข่าวออนไลน์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 733/ 80 ซอยพหลโยธิน 80 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 เท่าตัว จาก 180,000 ล้านบาทเป็น 360,000 ล้านบาท และเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีการขยายตัวและได้รับความนิยมสูงคือ อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งในปี 2561 ไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 280,168 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 2,241 ล้านบาท และถูกจัดให้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านสมุนไพรสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีขมิ้นชัน product champion ที่ได้รับความนิยมจากตลาดโลก คิดเป็นมูลค่าการตลาดประมาณ 570 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 18,240 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาตลาดสมุนไพรของประเทศไทยมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 กระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐอาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคธุรกิจเอกชน ได้ร่วมโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand KISS the World) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ผ่านตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งทาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม น่าสนใจ ดึงดูด กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และตลาดค้าปลีกในประเทศ กรมการแพทย์แผนไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวก และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางให้มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิผล สร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร นำไปสู่การสร้างความมั่นคงของวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรได้ในอนาคต ส่วนกลางทางอาทิ การพัฒนาคุณภาพสารสกัด การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่วนปลายทางคือ การส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ

http://opwnewsthailand.com/2019/11/13/%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e/