by author1 author1

งานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักร และการเกษตร

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2565