เครื่องสกัดน้ำมันสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์ (Alcohol Herb Oil Extraction Machines) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับสกัดหรือสุราน้ำมันจากสมุนไพร โดยใช้แอลกอฮอล์เป็นสารสกัด เครื่องนี้มักใช้ในการสกัดสารสกัดจากพืชเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา หรือเครื่องสำอาง การสกัดด้วยแอลกอฮอล์มักช่วยให้สารสกัดมีความเข้มข้นและสกัดได้มากที่สุดจากสมุนไพร