ULTRASONIC LIQUID PROCESSOR เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลสารละลายด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เครื่องนี้สามารถใช้ในการผสม ทำละลาย หรือทำให้สารเคลือบเข้ากับวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องนี้มักใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่ต้องการการปรับปรุงสารละลายอย่างละเอียด