by author1 author1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้บริจาคเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ(ROTARYEVAPORATOR) รุ่น   RVP-0.5E   มูลค่า 224,700 บาท   จำนวน  1 เครื่อง  ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1 ในวันอังคารที่26 มกราคม 2564   ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1  ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่