by satit.t satit.t

ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยหลักๆ คือ วัตถุดิบป้อน ค่าแรงผู้ควบคุมเครื่อง ค่าพลังงานป้อนเครื่องสเปรย์ดราย

ค่าวัตถุดิบ เป็นต้นทุนหลัก ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ได้ของเหลวพร้อมป้อนสเปรย์ดราย

หลายคนอาจไม่ทราบ แต่การเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมกับการทำผงด้วยสเปรย์ดราย มีความจำเป็นมาก

ยิ่งวัตถุดิบมีราคาสูง หรือผลิตปริมาณที่มาก ยิ่งต้องทำการวิจัยให้เหมาะสม

ของเหลวที่มีความหนืด หรือมีความชื้นสูงมากไป จะทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต

ค่าแรง ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องสเปรย์ดราย ลักษณะของการปฏิบัติงาน ความสามารถของผู้ควบคุม

โดยทั่วไปขนาดเครื่องใหญ่ไม่เกิน 50 ลิตร ต่อชั่วโมง ใช้คนควบคุมเพียง 1-2 คน

หากเป็นไลน์การผลิตที่ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมตลอดเวลาทำงาน

ค่าพลังงาน อยู่ที่ขนาดของเครื่องสเปรย์ดรายและเเหล่งที่มาของพลังงาน

ค่าไฟฟ้าใช้ป้อนส่วนตู้ควบคุมไฟฟ้าหน้าจอมอนิเตอร์ต่างๆ

ค่าพลังงานความร้อน หากเป็นสเปรย์ดรายขนาดเล็กมักเลือกใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีค่าไฟที่สูง

แต่สเปรย์ดรายจะมีราคาถูก และควบคุมได้ง่ายเพราะเป็นการปรับไฟฟ้าโดยตรง

ในเครื่องสเปรย์ดรายขนาดใหญ่กว่า 100 ลิตร มักใช้เชื้อเพลิงจากแก๊ส LPG NG Methane

จะมีค่าพลังงานที่ถูกกว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้า 3-4 เท่าตัว

ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าน้ำยาล้างเครื่อง ในส่วนนี้หากเป็นวัตถุดิบล้างยาก และล้างทุกวันก็จะใช้มาก

แต่ในเครื่องขนาดใหญ่ๆมักไม่ทำการล้างเครื่องกันบ่อยเพราะเปลือง

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเช่น หัวฉีด ซีลยาง ซีลปะเก็น โดยทั่วไปจะเปลี่ยนปีละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะวัตถุดิบ

หากวัตถุดิบมีลักษณะการกัดกร่อน มีค่าPHสูงหรือต่ำมาก จะทำให้วัสดุเสื่อมเร็วกว่าปกติ