by author1 author1

ประโยชน์ของ ซิลิกา ( Silica / SiO2 ) และการนำไปใช้อุตสาหกรรมต่างๆ

1. ซิลิกา ( Silica / SiO2 ) ซิลิกาเป็นวัตถุดิบสำหรับเป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง

2. ซิลิกาอสัณฐาน ( Amorphous Silica )

  • ใช้เป็นองค์ประกอบตัวเร่งปฏิกิริยา
  • ใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรง และความหนาแน่นในผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และโพลีเมอร์ เป็นต้น
  • ใช้เป็นสารเพิ่มแรงยึดติดในผลิตภัณฑ์กาว
  • ใช้เป็นสารลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างของแข็งที่แขวนลอยในของเหลว
  • ใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น จารบี หมึกพิมพ์ สี ยา และเครื่องสำอาง เป็นต้น
  • ใช้เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ทำให้สารที่ไม่ละลายกันผสมเข้ากันได้ดี เช่น น้ำกับน้ำมัน
  • ใช้เป็นสารป้องกันการเกิดโฟม
  • ใช้เป็นสารปรับสภาพพื้นผิวให้มีคุณสมบัติชอบน้ำ
  • ใช้เป็นสารเพิ่มความเงา
  • ใช้เป็นสารดูดความชื้น
  • ใช้เป็นสารเติมแต่ง

แหล่งที่มา : https://farm.vayo.co.th/blog/silica/