by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายจากน้ำอ้อยสกัด

 


1.น้ำอ้อยสกัดที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก


2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยสกัดเข้มข้นที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5. ผลิตภัณฑ์ผงอ้อยที่ได้