by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม


1. น้ำแตงโมที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก


2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


3.ผลิตภัณฑ์น้ำแตงโมเข้มข้นที่ได้