by author1 author1

ขั้นตอนการทำ FLUIDIZED BED GRANULATOR  จากผงกล้วย

1.ผงกล้วยที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Granulator) อบผงด้วยลมร้อนในตัวถังเกาะกลุ่มด้วยสารช่วยยึดเกาะ

3.ผลิตภัณฑ์ผงกล้วยเกาะกลุ่มที่ได้