by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากน้ำกลีบบัวอบแห้ง

1.กลีบบัวอบแห้งที่นำมาแปรรูป

 

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

 

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวอบแห้งที่ได้

 

4..นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5. ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงกลีบบัวอบแห้งที่ได้