by admin admin

15 กรกฎาคม 63 สัมนาครั้งที่46
นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก
ณ ศูนย์เรียนรู้การอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

โดยมี ท่าน นรพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน