by satit.t satit.t

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ขายเครื่องทำผงแห้งแบบฝอย Spray dryer ขนาด30ลิตรต่อชั่วโมง ให้กับทางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และได้มีการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว